Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

ДНЕС ОБЖАЛИХМЕ РЕШЕНИЕТО НА ЦИК ПРЕД ВАС ЗА ОТКАЗА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПП БТР ЗА ИЗБОРИТЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

facebook thumb

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЩЕ СЕ ДОКАЖЕ КАТО НЕЗАВИСИМА ИНСТИТУЦИЯ НАД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОРЪЧКИ НА СТАТУКВОТО.

ДО

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Ж А Л Б А

от Георги Петков Манолов с ЕГН .... – Председател на Политическа партия “България на труда и разума” (БТР) , със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 4, ет.4, рег. по ф.д. № 5/2019 г. на СГС, VІ-22 състав

с р е щ у: Решение № 2093-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия

Уважаеми върховни административни съдии,

С настоящата жалба обжалваме в срок Решение № 2093-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК), с което е постановен отказ за регистрация на Политическа партия “България на труда и разума” (БТР) за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Отказът за регистрация на партията за участие на изборите е постановен на основание чл.133, ал.3, т.5 ИК – поради неспазване на изискването за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Констатирано е от страна на ЦИК, че от представения списък, съдържащ имена, ЕГН – та и саморъчни подписи на 2960 избирателя, подкрепящи регистрацията на партията, общият брой установени коректни записи е 2306, т.е. 654 броя записи са некоректни. Тази констатация е направена въз основа на Протокол с вх. № НС-04-03-28 от 17 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели.

Съгласно установената постоянна практика на ВАС (като напр. по Решение № 4686 от 4.04.2013 г. на ВАС по адм. д. № 4383/2013 г., IV о., докладчик съдията Светослав Славов и Решение № 4684 от 3.04.2013 г. на ВАС по адм. д. № 4381/2013 г., IV о., докладчик съдията Красимир Кънчев), представеният по делото протокол на Главна дирекция "ГРАО" на МРРБ е официален документ и се ползва с материална доказателствена сила, като неговото оспорване, като процесуално действие, следва да отговаря на всички изисквания на Гражданскопроцесуалния кодекс, към който препраща Административно процесуалния кодекс в разпоредбата на чл. 144. Съгласно установената практика на ВКС (като напр. по Решение № 173 от 27.07.2010 г. на ВКС по гр. д. № 5166/2008 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Албена Бонева), няма документи, които да са с абсолютна, задължителна доказателствена сила. Законът е определил кои писмени доказателства и в каква част се ползват с обвързваща съда формална и материална доказателствена сила, което значи, че тя също може да бъде оборена, но при съблюдаване процедурата по чл. 193 ГПК и успешно проведено доказване.

Предвид на това, на първо място с настоящата жалба оспорваме в срок и на основание чл.193 ГПК истинността на Протокол с вх. № НС-04-03-28 от 17 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, в смисъл че оспорваме истинността на съдържанието на този протокол в частта му, в която се установява, че общият брой коректни записи е 2306.

След като бяхме уведомени от ЦИК (на 17.02.2021 г.) за установените нередности в представените от нас списъци, направихме независима проверка на ЕГН – та на всички 2960 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията. Проверката беше извършена чрез използване на интернет продукт с наименование „Информация, проверка и генератор за единни граждански номера“, който е публично достъпен за сваляне от адрес: https://georgi.unixsol.org/programs/egn.php?a=check&egn=8411100551. Проверката ни установи, че от общо 2960 проверени ЕГН – та, само 236 са невалидни. Данните от нашата проверка установяват разминаване с данните по оспорения Протокол с вх. № НС-04-03-28 от 17 февруари 2021 г., поради което считаме че съдържанието на оспорения протокол не съответства на действителното фактическо положение.

С оглед направеното оспорване и в съответствие с цитираната по – горе практика на ВАС, считаме че настоящият състав на съда следва да постанови да се извърши проверка на истинността на оспорения документ, ако насрещната страна заяви, че ще се ползва от него. С оглед на самата проверка, моля да се допусне следното ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО ИСКАНЕ:

Да бъде изготвена съдебна експертиза от съдебен експерт, който след като получи достъп до базата данни на ГД „ГРАО” в МРРБ, да въведе данните от представения на ЦИК списък, съдържащ имена, ЕГН – та и саморъчни подписи на 2960 избирателя, подкрепящи регистрацията на партията Политическа партия “България на труда и разума” (БТР) и да даде отговор колко са невалидните ЕГН – та в списъка и какви други непълноти или несъответствия се установяват в него.

Считаме, че ако не бъде допуснато това наше доказателствено искане, с оглед доказване на направеното от нас оспорване на посочения документ, то ще бъде нарушен принципа за установяване на истината в процеса.

На второ място, считаме че обжалваното решение е незаконосъобразно, защото е постановено в нарушение на чл.134, ал.2 ИК. Списъкът по чл.133, ал.3, т.5 ИК е подаден в ЦИК на 15.02.2021 г., но проверката му е извършена едва на 17.02.2021 г., видно от представения Протокол с вх. № НС-04-03-28 от 17 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ. По този начин сме били лишени от правото да отстраним констатираните непълноти и несъответствия в предвидения в закона 3 – дневен срок, тъй като проверката е приключила в последния ден на срока за регистрация.

Освен това, считаме че е налице нарушение на чл.134, ал.2 ИК, тъй като не сме получили писмени указания за констатираните от ЦИК непълноти и несъответствия на списъка по чл.133, ал.3, т.5 ИК. Получаването на устни указания по телефона, дори и да не противоречи пряко на чл.134, ал.2 ИК, не съответства на духа на закона. За да се предприемат адекватни действия за отстраняване на непълноти или несъответствия в подадената за регистрация преписка, следва да са дадени ясни и точни писмени указания. Дадените по телефона указания не отговарят на тези критерии, най – малко защото съдържанието на телефонния разговор не подлежи на контрол, за разлика от писмените указания и не би могло да се установи какво точно е указано. Предвид на това, считаме че в нарушение на чл.134, ал.2 ИК, не сме получили ясни и точни указания за отстраняване на констатираните от ЦИК непълноти и несъответствия в списъка по чл.133, ал.3, т.5 ИК.

В случай, че насрещната по жалбата страна твърди, че са ни дадени ясни и точни указания по телефона, ние оспорваме това обстоятелство и считаме, че направеното в този смисъл твърдение, следва да бъде доказано от страната, която го прави.

На следващо място, считаме че обжалваното решение е незаконосъобразно, защото е немотивирано. В мотивите на решението се приема, че били установени 2306 броя коректни записи, от което логически следва, че разликата от 654 броя записи до общия брой по списъка по чл.133, ал.3, т.5 ИК, са некоректни записи.

Понятията коректни/некоректни записи са многозначни и може да има различни тълкувания за значението им. В разпоредбата по чл.133, ал.3, т.5 ИК няма легална дефиниция или разяснение кои записи в списъка, съдържащ имена, ЕГН – та и саморъчни подписи, се считат за коректни. В мотивите на обжалваното решение не се тълкува по никакъв начин какво се има предвид под коректни, респ. под некоректни записи в списъка.

Предвид на това и доколкото в мотивите на обжалваното решение не се посочва ясно и точно в какво се състои некоректността на 654 броя записи, считаме че е нарушено правото ни защита. Когато ЦИК обосновава отказа си за регистрация с некоректност на 654 броя записи в списъка по чл.133, ал.3, т.5 ИК, ние обективно не сме в състояние да упражним правото си на защита, тъй като липсват мотиви, които да обосновават констатираната некоректността на посочените записи. А липсата на мотиви е основание за отмяна на съответния акт поради незаконосъобразност, както многократно е имал поводи да се произнесе ВАС.

В допълнение на това, следва да се отбележи, че веднага след като имахме възможност да се запознаем с обжалвания отказ, поискахме от ЦИК (с писмо от 18.02.2021 г.) да ни предостави копие от Протокол с вх. № НС-04-03-28 от 17 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели. На следващия ден – 19.02.2021 г., в който изтича срока ни за обжалване на решението на ЦИК, изпратихме ново писмо, но до завеждане на настоящата жалба не сме получили исканото копие. Предвид на това, към момента на завеждане на жалбата ни, ние обективно сме лишени от възможността да се защитим в предвидения от закона срок, тъй като не ни е известно съдържанието на Протокол с вх. № НС-04-03-28 от 17 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ.

Уважаеми съдии,

Като вземете предвид горните доводи, моля Ви да отмените като незаконосъобразно Решение № 2093-НС от 17.02.2021 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК), с което е постановен отказ за регистрация на Политическа партия “България на труда и разума” (БТР) за участие в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и да приложите предвидените в закона последици.

Приложение: Копие от молба до ЦИК от 18.02.2021 г.; Копие от писмо до ЦИК от 19.02.2021 г.; Копие от жалбата и доказателствата.

Гр. София,

С уважение:

Георги Манолов – Председател на БТР


Последни новини

Програма за гарантирана работа, управлявана от общината чрез емитиране на местна общинска валута (от Mathew Forstater)

  Европейският икономически и монетарен съюз (Еврозоната) бе обречен на провал още преди раждането си. Стриктните съотношения дефицит-БВП и дълг-БВП, изисквани ...

Прочети още

UK Daily Express: „Никога няма да се откажем!“ Българските бунтовници срещу ЕС обещават да бъдат огромен трън в задника на Брюксел

Брюксел се готви за нова сила срещу ЕС в България, докато гражданите на източната държава-членка се подготвят да излязат до урните днес.   За пър...

Прочети още

UK Daily Express: ЕС си е виновен сам! „Най-големият помощник“ на нарастващия евроскептицизъм в България е самият ЕС.

Брюксел губи доверие у някои българи в момент, когато източната държава-членка отива до урните на предсрочни избори в неделя.   Според кандидата ...

Прочети още